Kapłani

Proboszcz
ks. dr Zbigniew Krzyszowski

Urodzony 5 V 1954 w Lesku; 1973-80 studia filozoficzno-teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym w Tarnowie (1973-75 przerwane służbą wojskową), zakończone tytułem magistra teologii podstawie pracy Teologia słowa Bożego w świetle polskiej posoborowej literatury teologicznej; 1980 otrzymał święcenia kapłańskie i pracował w parafii Ropczyce, a 1982-84 w parafii Katedralnej w Tarnowie; następnie został skierowany na studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL, gdzie 1986 uzyskał stopień licencjata na podstawie pracy Eklezjotwórczy charakter słowa Bożego w świetle polskiej posoborowej literatury teologicznej; 1990-92 prowadził wykłady z teologii fundamentalnej i religiologii w Instytucie Katechetycznym w Tarnowie i Nowym Sączu; 1991-92 był dyrektorem Caritas Diecezji Tarnowskiej; 1992 uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii fundamentalnej na podstawie rozprawy Wiarygodność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II i został zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, od 1996 jako adiunkt w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL; 1994-97 pełnił funkcje ojca duchownego w konwikcie księży studentów KUL; 1997-2004 z ramienia Rady Wydziału Teologii KUL był koordynatorem studiów eksternistycznych dla studentów ze Lwowa, Kołomyi, Łucka, Tarnopola. Do zakresu jego badań naukowych należą: eklezjologia, religijna funkcja języka i teologia kultury, a także wiarygodność współczesnego Kościoła, zwłaszcza w jego funkcji kulturotwórczej w świetle nauki Soboru Watykańskiego II.
Obecnie wikariusz biskupi ds. zakonnych.

 


Ks. mgr Janusz Halik

Wyświęcony na kapłana 1 czerwca 1975 roku przez księdza biskupa Jerzego Ablewicza. Od 1 września 2012 roku Proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Poprzednio przez 14 lat pełnił funkcje proboszczowską w Szarwarku. Kapelan DPS przy ulicy Czarna Droga. Dekanalny Asystent Akcji Katolickiej.


Ks. mgr Zbigniew Guzy 
Od 17 stycznia 2010 roku Proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Ponadto Ks. mgr Zbigniew Guzy pełni funkcje:
  • Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Uzależnień przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
  • Terapeuty ośrodka leczenia uzależnień i współuzależnienia w Tarnowie
  • Katechety Zespołu Szkół Niepublicznych
  • Kapelana DPS przy ul. Czarna Droga

Śp. Ks. prałat mgr Stanisław Midura
Ur. 12.10.1949 r. w Wadowicach Górnych. Po maturze w II LO w Mielcu w 1967 r. wstąpił do WSD w Tarnowie. W latach 1978 -1970 służba wojskowa w Bartoszycach. Wyświęcony na kapłana 2.06.1974 r. w Tarnowie przez Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza, absolwent WSD w Tarnowie i KUL-u (mgr teologii). Jako wikariusz pracował: w Bolesławiu (1974-1978), w Dębicy (1978-1981 – Parafia M. B. Anielskiej), w Gawłowie k/Bochni (1981-1983). Od 1983 r. pierwszy proboszcz w Siedliszowicach, gdzie wybudował kościół, plebanię z domem katechetycznym – z całym uposażeniem. Od 1.09.1993 r. trzeci proboszcz Parafii św. St. Kostki w Tarnowie. Pełnił funkcję Dekanalnego Asystenta Akcji Katolickiej. Był katechetą w Sz. P. nr 17 i kapelanem DPS przy ul Czarna Droga. W 2009 roku obdarzony został godnością Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. Zmarł 15.12.2009r. Spoczął na cmentarzu w Tarnowie Mościcach.

Ks. mgr lic. Antoni Mikrut
ur. 15.12.1948 r. w Ołpinach. Matura w LO w Tuchowie 1966 r. Święcenia: 28.05.1972 r. przez bpa J. Ablewicza. Parafie: wikariusz w parafii MB Bolesnej w Limanowej (1972-1975), studia z teologii moralnej na KUL-u (1975-1980); praca w Kurii Diecezjalnej – zastępca dyrektora Wydziału Charytatywnego (1980-1982); wikariusz w parafii św. Józefa w Tarnowie (1982-1984). Drugi proboszcz w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie 1984-1993); dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej (od 1993). Kapelan Jego Świątobliwości, kanonik honorowy nowosądeckiej kapituły kolegiackiej.

Śp. Ks. Stanisław Kędroń

Urodził się 23.09.1936 r. w Olszanie (parafia Czarny Potok). Maturę zdał dopiero w 1959 z powodu trudności czynionych przez władze szkolne PRL. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa K.Pękali 26.06.1960 r. Od 20.07.1960 r. był wikariuszem w Piwnicznej, 4.05.1961 r. został skierowany na studia humanistyczne na KUL, jednak choroba nie pozwoliła mu na ich podjęcie. 4.02.1963 r. został wikariuszem w Zbylitowskiej Górze i kapelanem Sióstr Sacre Coeur. Od 28.12.1972 r. został wikariuszem eksponowanym, a 15.12.1980 r. został tu pierwszym proboszczem parafii erygowanej pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie i inicjatorem nowej parafii w Koszycach W. Zmarł 1.05.1984r. Spoczął na cmentarzu w Zbylitowskiej Górze. Odznaczony Ec 15.12.1970 r.

 

 

POPRZEDNI KSIĘŻA WIKARIUSZE

 

Ks. mgr Sławomir Głodzik

Ur. 26.09.1973 r. w Mielcu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Wiktora Skworca 26.05.2001r w Tarnowie. Jako wikariusz pracował od 2001 do 2004 roku w parafii pw. Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim, a od 2004 do 2010 roku w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach k. Nowego Sącza. Od 1 września 2010 roku pracuje w naszej parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie.


 

Ks. mgr Rafał Zborowski

Ur. 12.10.1977 r. w Limanowej. Święcenia przyjął 24.05.2003 r. z rąk ks. bp. Wiktora Skworca. Placówki: parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach (2003-2006), od 2006 roku w parafii św. St. Kostki w Tarnowie.

 

Ks. mgr Daniel Pietryka

Ur. 21.05.1967 r. w Mielcu. Po maturze w Tech.E. w Mielcu w roku 1987, wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia 29.05.1993 r. przez bp J.Życińskiego. Wikariusz: Łącko (1993-1995), Nawojowa (1995-1999). Od 1999 r. w Parafii Św. St.Kostki. Katecheta ZSAiS w Tarnowie oraz Moderator Domowego Kościoła Rejonu Tarnów-Zachód.

 

Ks. mgr Marek Rudziński

Ur. 24.03.1960r. w Radłowie. Święcenia 26.05.1985r. Placówki: Straszęcin, Mielec św.Mateusza, Tylicz, Dębica Mił.B. Podegrodzie, Tarnów św. St.Kostkl 1997 1999, Tarnów NSPJ 1999 2000, Nowy Sącz M.Bożej Niepokalanej 2000 -2004, aktualnie od 2004 r. proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Siedliskach Tuchowskich.

 


 

Ks. mgr lic. Ryszard Podstołowicz

Ur. 03.04.1965 r. w Bieczu, Święcenia 02.06.1990 r. w Tarnowie. Pracował: Dębica – św. Jadwigi (1990-1995); Tarnów Parafia św. St. Kostki -1995-1997; Nowy Sącz Parafia św. Małgorzaty – od 1997; senior kolegium księży wikariuszy.

 


 

Ks. mgr Mariusz Maziarka

Ur. 3.05.1968 r. w Jaśle.Wyświęcony w 28.05.1994 r. przez Bpa Józefa Życińskiego. Placówki: 1994-1995 Św. Stanisława Kostki w Tarnowie, 1995-1998 Św. Jadwigi w Dębicy. Od 2000 r. misjonarz w Peru.

 


 

Ks. dr Adam Nita

Ur. 26.12.1965 r. w Rzeszowie, pochodzący z parafii Klęczany (obecnie diec.rzesz). Święcenia przyjął 25 maja 1991 r. przez bpa Józefa Życińskiego. 1991-1994 par. św. St.Kostki w Tarnowie. Od 1994-1998 studia doktoranckie z prawa kanonicznego na Univwersidad de Navarra (Pamplona w Hiszpanii); od października 1998 r. notariusz Kurii, następnie wicekanclerz a od 19 marca 2004 r. kanclerz, ponadto sędzia Sądu Biskupiego oraz redaktor Currendy – pisma urzędowego Diecezji Tarnowskiej.

 


 

Ks. mgr Jacek Daniel

ur. 17.08.1963 r. w Dębicy. Wyświęcony: 12.06.1988 r. przez Abpa Jerzego Ablewicza. Placówki duszpasterskie: 1988-1991 – św.St Kostki w Tarnowie, 1991-1994 – Matki Bożej N.Pomocy w Mielcu 1994-1999, św.Katarzyny w Grybowie, od 1999- Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, katecheta w ZSE w Dębicy pełni funkcję dek.duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza w dekanacie Dębica-Zachód.

 


 

Ks. dr Marian Zając

Ur. 15.08.1959 r. w N.Sączu. Po maturze w l LO w roku 1979 wstąpił do WSD w Tarnowie. Dnia 26.05.1985 r. świecenia. W latach 1985-1988 pracował jako wikariusz i katecheta w Tarnowie św. St.Kostki. Następnie do 1992 r. w N.Sączu. W 1992 r został skierowany na KUL. Studia o specjalizacji katechetycznej zakończył dnia 16.06.1996 r. Doktorat na KUL 24.06.1996 r. Od 10.1996 r. podjął pracę w WSD w Tarnowie i został referentem w Wydz. Katech. Kurii, następnie wizytator nauki religii (1996-2000). Duszp. nauczycieli i wychowawców oraz asystentem diec. KSW. Od 1.10.2000 r. pracuje na KUL-u i prowadzi zajęcia z katechetyki WSD w Tarnowie. Jest rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych i członkiem Komisji Szkolnej Episkopatu Polski ds. Wychowania.

 


 

Ks. dr Jan Mikulski

Ur. 18.07.1955 r w Bochni. Po maturze w LO w Bochni w 1974 r. wstąpił do WSD w Tarnowie, ale zaraz w listopadzie poszedł jako kleryk do wojska na dwa lata. Seminarium kontynuował od 1976 r. – po wojsku i w 1982 r. przyjął świecenia kapłańskie. Pierwsza parafia – św. St. Kostki w Tarnowie do 1985 r. Potem 8 lat w par. NSPJ w Tarnowie do 1993 r. Od początku kapłaństwa zajmował się Ruchem Światło-Życie w diecezji, a od 1991 r. oficjalnie jako Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie do r. 2001. W latach 1994-1998 był proboszczem w Wili Przemykowskiej a w latach 1998-2002 był proboszczem w par. św. Maksymiliana w Tarnowie. Od 2001 r. pełni posługę Moderatora Krajowego Domowego K-ła Ruchu Światło-Życie.

 


 

Śp. Ks. mgr Marek Bacia

Urodził się 3.05.1955 r. w N.Sączu. Pochodził z paraf ii Kamionka Wielka. Po maturze wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia 25.05.1980 r. z rąk bpa J.Ablewicza. Placówki: Tarnów-św.St.Kostki, Bochnia św.Mikołaja, Ropczyce, Rzeszów – Chrystusa Króla i od 1993 r. w Krynicy Zdroju Wniebowzięcia NMP. Odznaczony tytułem Ec. Zmarł w dniu 9.05.2005r. spoczął na cmentarzu w Kamionce Wielkiej.

 


 

Ks. dr hab. Antoni Żurek

Ur. 17.04.1953 r. w Przyborowie, parafia Szczepanów. Po maturze w 1972 roku wstąpił do WSD w Tarnowie. Święcenia w 1978 r. Placówka w Tarnowie – św. St.Kostki. Studia w Rzymie 1980 -1985, gdzie uzyskał doktorat. Potem placówka w Bochni – św. Mikołaja. Od 1988 – 1997 wykładowca i prefekt w WSD w Tarnowie. W 1998 roku habilitacja. Obecnie dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Tarnowie i wykładowca.

 


 

Ks. Jan Pikul

Ur. 28.08.1952 r. w Gorlicach. Wyświecony w 1977 r. przez Bpa Jerzego Ablewicza. Wikariusz naszej parafii w latach 1977 – 1978. Obecnie proboszcz Parafii Borek Wielki k/Sędziszowa (diec. rzeszowska) od 2003 r.

 


 

Ks. Zdzisław Podstawa

Ur. 16.12.1937 r. w Tarnowie. Po maturze w 1956 r. wstąpił do WSD w Tarnowie. Dnia 24.06.1962r. świecenia z rąk ks.bpa J.Ablewicza. Mszę św. prymicyjną odprawił w rodzinnej Parafii IMajśw. Serca P.J. w Tarnowie. Placówki: od 1.08.1962r. Tegoborza, od 1973-1977r. Tarnów St.Kostki. W 1977r. zamianowany proboszczem w Stróżach k.Grybowa. Z powodu choroby nie objął placówki. Po pobycie w szpitalu skierowany jako wikariusza do Żabna, gdzie po śmierci proboszcza Ks.Kazimierza Jarosza zamianowany 25.04.1979r. proboszczem. Od 2001 r. jest dziekanem dekanatu Żabno.

 


 

Ks. mgr Tadeusz Rolka

Ur. 21.10.1944. Wyświęcony w 1971 r. przez bpa J.Ablewicza. Wikariusz naszej parafii w latach 1972-1973. Obecnie proboszcz Parafii Nowa Wieś k/Krynicy od r. 1992.